Norfolk County Sheriff McDermott Promotes Tom Brady to Deputy Superintendent